ردکردن این
dara

صندوق‌ سرمایه‌گذاری دارا داریوش

‫صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ 1400/04/02 به شماره ثبت 51809 و شناسه ملی 14010114457 نزد اداره ثبت شرکتهای تهران و درتاریخ 1400/04/21 تحت شماره 11858 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

dara

شرکت‌های طرف قرارداد صندوق دارا داریوش